pvdelft.nl

Voorwaarden en info

Even uw aandacht!
Even uw aandacht!

GPD-lid

Alle mensen met een arbeidsovereenkomst bij de gemeente Delft zijn lid van de Personeelsvereniging van de Gemeente Delft. Dit lidmaatschap is kosteloos.

Ook gepensioneerden vallen onder dezelfde regeling.

Ieder lid van de Personeelsvereniging mag 1 introducé meenemen. Dit kan een partner zijn, een kind, een vader, opa, tante, buurvrouw of wie dan ook.

De introducé betaalt hetzelfde (gereduceerde) bedrag als de leden. De gereduceerde prijs geldt alleen als het lid ook deelneemt aan een activiteit. Dus een partner, moeder, buurvrouw of welke relatie dan ook, kan zich niet alleen opgeven voor een bepaalde activiteit. Ook niet voor de kostprijs. 

Een voorbeeld ter verduidelijking: Kerststukjes maken:

De heer Jansen heeft een arbeidsovereenkomst bij de Gemeente Delft. Zijn introducé mag mee voor hetzelfde tarief. Als de heer Jansen niet meer deelneemt aan de activiteit dan komt de activiteit ook voor zijn introducé te vervallen.

Voor alle duidelijkheid: De Personeelsvereniging ontvangt subsidie voor werknemers van de Gemeente Delft om ontmoeting te bevorderen. Onze activiteiten zijn daarom primair gericht op de medewerkers in dienst van de Gemeente Delft.

 

Kinderen / familiedag:

Wij hanteren een minimale leeftijd van 10 jaar voor kinderen bij deelname aan meerdaagse reisjes. Bij specifieke kinderreisjes of familiedagen hanteren wij een minimale leeftijd van 4 jaar.

Het streven is om 1 keer per 2 jaar een familiedag te organiseren (denk hierbij aan bv. De Wintereflteling of een bezoek aan Blijdorp) waarbij meerdere thuiswonende kinderen als introducé worden aangemerkt. Gepensioneerden mogen met hun kleinkinderen deelnemen aan de familiedag.
 

Wat moet u verder nog weten?

De GPD maakt kosten voor het organiseren van activiteiten. De bijdrage voor leden is een sterk gesubsidieerd bedrag afhankelijk van de netto toegangsprijs. Bij iedere activiteit hanteert het bestuur een uiterste inschrijfdatum.

Uw aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld, tevens geldt de regel VOL = VOL.

U ontvangt bij annulering altijd uw inschrijfgeld terug, mits dit voor de inschrijf datum aan de contactpersoon wordt vermeld. Na de inschrijf datum heeft u geen recht meer op teruggaaf. Wij nemen alleen compleet ingevulde formulieren inclusief het inschrijfgeld en voor meerdaagse reisjes een kopie paspoort/identiteitskaart in behandeling (vergeet niet uw burger service nummer door te strepen op de kopie).

Wij kunnen ook geen plekken reserveren.

Als een activiteit of meerdaagse reis vol is dan geven wij dit aan op onze site.

Indien u van mening bent dat uw situatie bijzonder is, meldt u dit bij het bestuur. In de bestuursvergadering wordt uw situatie besproken.

 

Bankrekening nummer:

Het rekeningnummer van de personeelsvereniging is NL24RABO0192062921

t.n.v. Personeelsvereniging Gemeente Delft
 

De GPD adviseert haar leden een doorlopende reis- en annuleringsverzekering (zeker bij meerdaagse reisjes) af te sluiten.

 

Medewerkers in de WAO, WW en overige:

Per 1 januari 2013 wordt er binnen de Gemeente alleen een bestand bijgehouden van de actieve medewerkers. Wij ontvangen dan ook op basis van deze gegevens onze jaarlijkse bijdrage.

De GPD heeft dan ook besloten dat in principe alleen medewerkers in actieve dienst en gepensioneerden (zie stukje gepensioneerden hieronder) deel kunnen nemen aan onze activiteiten.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om af te wijken van bovenstaande.

 

Gepensioneerden Gemeente Delft:

Hieronder een inzicht hoe de GPD omgaat met de gepensioneerde medewerkers.

Zoals wellicht bekend heeft de gemeente per 1 januari 2013 in het kader van de bezuinigingen besloten geen actief beleid meer te voeren ten aanzien van de gepensioneerde medewerkers.

Dit betekent dat wij ook geen bijdrage ontvangen voor specifieke activiteiten m.b.t. de gepensioneerde medewerkers.

Wij zullen in de toekomst dan ook geen activiteit meer organiseren zoals deze in het verleden hebben plaats gevonden voor de gepensioneerden.

Om toch iets te betekenen voor deze medewerkers hebben wij als GPD besloten dat voor wat betreft alle activiteiten die de GPD organiseert de gepensioneerden in kunnen schrijven op basis van de regels die gelden voor de actieve medewerkers.

Dit betekent dat deelname alleen mogelijk is als werknemer, met daarnaast mogelijk één introducé.

 

Deelname gepensioneerden aan activiteiten GPD.

Het doel van de GPD is om activiteiten te organiseren om het onderling contact van allen die in dienst zijn van de gemeente Delft te bevorderen (zie statuten artikel 2 )

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat gepensioneerden van de gemeente Delft in principe altijd kunnen  inschrijven op alle activiteiten die de GPD organiseert.

Over het algemeen zijn bovenstaande twee zaken goed uitvoerbaar.

Toch  kan er op enig  moment  een situatie ontstaan waarbij wij als bestuur een keuze moeten maken tussen “het doel” en de “afspraak”.
Te denken valt dan dat bij (over)inschrijving,  de verhouding tussen de actieve medewerkers
en gepensioneerden zodanig is dat het doel uit het oog wordt verloren.

Als bestuur kunnen we op dat moment besluiten om de verhouding actieve medewerkers en
gepensioneerden zo reëel mogelijk vast te stellen.

Tot op heden is bovenstaande nog niet voor gekomen, maar gezien de steeds grotere groep
gepensioneerden kan dit in de toekomst actueel worden.
Het is zeker niet de bedoeling om gepensioneerden uit te sluiten bij inschrijving.

Bestuur GPD
 

Uit het bestuur

De Personeelsvereniging van de gemeente Delft krijgt zo nu en dan een verzoek van haar eigen leden om een workshop of activiteit te mogen organiseren. Het betreft hier mensen die werkzaam zijn bij de gemeente Delft, maar daarnaast nog iets extra’s te bieden hebben op het gebied van koken, creativiteit, sport of iets dergelijks. In principe juicht het bestuur van de PV dergelijke initiatieven toe, maar stelt wel enkele voorwaarden.

In de bestuursvergadering van juli 2011 heeft het bestuur het volgende afgesproken en vastgesteld.

Het organiseren en begeleiden van een activiteit:

Zoals een workshop of training door een persoon die werkzaam is bij de gemeente Delft, is slechts mogelijk op voorwaarde dat deze persoon aantoonbaar kan maken dat hij of  zij hiertoe is opgeleid. Tevens moet worden aangetoond ruime ervaring te hebben met het organiseren van activiteiten voor grote(re) groepen. Bovendien moet kunnen worden overlegd dat de persoon als rechtspersoon (zzp-er of eigen onderneming) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.   

Dit bestuursbesluit is een van de mogelijkheden om de kwaliteit en rechtmatigheid van de aangeboden activiteiten te bewaken.